Optochtregelement

Basisreglement carnavalsoptochten binnen de gemeente Montferland

Verboden

 1. De aanwezigheid van een gas- of lucht kanon is niet toegestaan
 2. Enige vorm van vuur of open vuur in de optocht is niet toegestaan.
 3. Bestuurders van voertuigen en toezichthouders mogen tijdens de optocht niet onder invloed zijn van alcohol en mogen tijdens de optocht geen alcoholhoudende drank gebruiken. Bij overtreding van deze bepaling zal de bestuurder niet mogen worden vervangen, doch zal het voertuig en de daarbij behorende groep uit de optocht moeten worden verwijderd. Deelnemers die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren of zich op andere aanstootgevende wijze gedragen, kunnen door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 4. Deelname met zogenaamde drankwagens, al dan niet te voorzien van een tapinstallatie, is niet toegestaan. Onder drankwagen wordt het verstaan: een wagen die wordt gebruikt voor deelname aan de carnavalsoptocht, waarin of waarop een tapinstallatie en/of grote hoeveelheden drank aanwezig is. Alcoholhoudende drank mag slechts beperkt, en in ieder geval niet zichtbaar voor het publiek aanwezig zijn op de wagen.
 5. Het nuttigen van drank is alleen toegestaan uit kunststof bekers en/of blik.

 

Verplichtingen

 1. De deelnemende voertuigen moeten rijtechnisch in voldoende staat van onderhoud verkeren. De opbouw moet aan de eisen van goed en veilig werk voldoen. De optochtcommissie en de politie Montferland wordt voldoende gelegenheid geboden de voertuigen te controleren.
 2. Indien een voertuig met opbouw is voorzien van een zelfstandige energievoorziening, zoals een accu, aggregaat, etc. of op andere wijze verhoogd brandrisico loopt, dient een deugdelijke brandblusser binnen handbereik op het voertuig aanwezig te zijn.
 3. Getrokken voertuigen dienen op deugdelijke wijze gekoppeld te zijn aan het trekkende voertuig.
 4. Indien deelnemers op een getrokken wagen of zelfrijdend voertuig meerijden, moet dit voertuig zodanig zijn gebouwd dat de deelnemers op een veilige manier kunnen opstappen, afstappen en staan.
 5. De muziekboxen dienen naar voren en achteren te worden gericht. Indien de muziek te luid ten gehore wordt gebracht, te weten meer dan 100 dB (A), kan de deelnemer door de organisatie of de politie uit de optocht worden verwijderd.
 6. De bestuurders van de voertuigen moeten voldoende uitzicht hebben om zo de nodige voorzichtigheid te kunnen betrachten, mogelijk door middel van spiegels.
 7. De voertuigen worden door minimaal twee toezichthouders begeleid.
 8. De toezichthouder dient duidelijk herkenbaar te zijn.
 9. Iedere deelnemer aan de optocht dient de aanwijzingen van de politie, brandweer en begeleiding op te volgen.
 10. De bestuurder van het voertuig moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
 11. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht de aangegeven route te volgen.
 12. Deelnemers moeten aangesloten blijven in de optocht en mogen de optocht niet verlaten, tenzij de deelnemer toestemming heeft van het bestuur of de optochtcommissie.
 13. Er mag niets van de wagens te worden gegooid, met uitzondering van snoep van de Prinsenwagen.
 14. Bij calamiteiten dient eenieder die deelneemt aan de optocht zich rechts van de weg op te stellen om vrije doorgang te verlenen aan brandweer, ziekenwagen, politie en/of EHBO.
 15. Deelnemers dienen zich te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA).
 16. Het niet opvolgen van de bovengenoemde verplichtingen en verboden heeft tot gevolg dat de betreffende persoon/groep wordt uitgesloten van de deelname aan de optocht of zijn/haar deelname aan de optocht direct moet beëindigen op vordering van de organisatie of politie.

 

Aanbevelingen

 1. Na ontbinding van de carnavalsoptocht gelden bij gebruik van de voor het verkeer openstaande wegen en straten de normale wettelijke verkeersvoorschriften voor de bestuurder en het voertuig. Aanbevolen wordt, ook vanuit het oogpunt van juridische aansprakelijk, daaraan ook te voldoen (bijvoorbeeld in voorkomende gevallen voertuig voorzien van deugdelijke verlichting).
 2. Na ontbinding van de optocht wordt aanbevolen de voertuigen zo spoedig mogelijk af te voeren via een van te voren afgesproken route.